Monday, December 17, 2018

ఇతిహాస, గ్రంధాలలో పావురాయి

వ్యాసం - 1 ; ఇతిహాస, గ్రంధాలలో పావురాయి ;-
కపోత తీర్ధము కథ ;- లుబ్ధకుడికి పావురాయి జంట 
శాప విమోచన మార్గము తెలిపినవి. 
కపోత మిధునము పలుకులను అనుసరించాడు లుబ్ధకుడు.  
గౌతమీ నదిలో స్నానం చేసి, ముక్తుడైనాడు, 
కనుక ఆ జలకూడలికి కపోత తీర్ధం - అని పేరు వచ్చినది. 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
కపోతం - పారావతం, పారువము ; పావురము ; 
పారువాయి ; పార్వము ; & 
రైవతకం, లకోఠీ ; సూత్రకంఠము ; 
కలకంఠము ; కలరవము ; 
పల్లటీ,, కూకీ, ఒడ్డి ; 
[ విద్యార్ధికల్పతరువు ;- నానార్ధములు & వ్యుత్పత్త్యర్ధములు]  
పారావతము ;- పాదరసం, ఇంద్రనీల మణి, 
బూడిద రంగు, కోతి తుమికి చెట్టు ;
2. కపోతతీర్ధం ;- 
] కపోతలోముడు ;- యదువంశస్థుడు/ యాదవుడు ; 
ఇతను విలోమ తనయుని కొడుకు ;;
[క్రమ పట్టిక ;- a] అంధకుని పుత్రుడు = కుకురుడు ; & 
b] కుకురుడి తండ్రి అంధకుడు ; -> 
అంధకుని మనుమడు / పౌత్రుడు వృష్ణి
& [వృష్ణి వంశ ఉద్భవ కారకులు] ; &
c] వృష్ణి కొడుకు -  విలోమ తనయుడు.
d]  విలోమతనయుని యొక్క పుత్రుడు = కపోత లోముడు.
'''''''''''''''''
కథ -2 ;- లోక ప్రసిద్ధమైనది శిబి కథ. 
శ్యేనాః కపోతాన్ ఖాదయంతి - అని సామెత;- 
ఇంద్రుడు రూపియై, అగ్ని కపోత రూపధారియై 
శిబి చక్రవర్తి యజ్ఞం చేసే సమయాన వచ్చారు.
ఆశ్రిత రక్షణకి శిబి - తన దేహం నుండి మాంసాన్ని 
డేగకు ఇవ్వడానికి సిద్ధమైనాడు. 
ఈ మిష వలన - ఇంద్రాగ్ని దేవుళ్ళు జగతికి 
శిబి త్యాగ ధర్మ బుద్ధిని ఋజువు చేసారు. 
;
వ్యాసం - 2 ; Musiri* - 1925 watershed as temple ;- ;-
పక్షులలో పావురాయికి ప్రత్యేక స్థానం ఉన్నది.
జీవితపర్యంతం ఒకే జతతో కూడి ఉంటాయి.
భారతీయ భవన నిర్మాణాలలో ఒకటి కపోతశైలి
దక్షిణాదిని - జల సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేకించి - 
ఒక మొక్కు వలె కట్టిన కట్టడం వెలుగులోనికి వచ్చింది.
ఒక తన్నీర్ పండాల్ - ని 
అధ్యయన పరిశోధలలో భాగంగా R. Akhila అనుకోకుండా కనుగొన్నది. 
హిందూ దేవాలయాల వాస్తు రీతులు - కపోత, కుందూ ఇత్యాది ఉన్నవి. 
ఒక సత్రములో ఈ thanneer pandal' ని అనుసంధానించి కట్టారు
'choultry - cum-thanneer pandal ;- 
ముసిరి దగ్గర ఉమైయాల్ పురంలో ఉన్నది. 
కపోత శైలిలో ఈ జల కూటమిని చెక్క కట్టడంగా 
వెలసిన పద్ధతి చెప్పుకోదగినది.
ఇటుకల కట్టుబడి, పెద్ద కిటికీలు, ముందు చిన్న వసారా ; 
గ్రానైట్ నేల ; స్తంభాలు - నెమళ్ళు, నంది, పూల గుత్తులు, 
గజలక్ష్మీ దేవి, తొండములతో కలశాలను ఎత్తి పట్టి, 
నిలబడి ఉన్న ఇరువైపుల ఏనుగులు - 
అక్కడ - దారు శిల్ప విన్నాణం కనువిందు. 
ఉత్తరాదిని రాణీ కా బావులీ - అత్యద్భుతం. 
;
* Musiri Taluk - Umaiyal puram - watershed Tank ;
;
==========================,
;
wyaasam - 1 ;
itihaasa, gramdhaalalO paawuraayi ;-
kapOta teerdhamu katha ;- lubdhakuDiki paawuraayi jamTa SApa wimOcana mArgamu telipinawi. kapOta midhunamu palukulanu anusarimcADu lubdhakuDu.  gautamee nadilO snaanam cEsi, muktuDainaaDu, kanuka aa jalakUDaliki kapOta teerdham - ani pEru waccinadi. 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
kapOtam - paaraawatam, paaruwamu ; paawuramu ; paaruwaayi ; paarwamu ; & raiwatakam, lakOThee ; kalakamThamu ; kalarawamu ; suutrakamThamu ; pallaTI,, kuukee, oDDi ; [ widyaardhikalpataruwu ;- naanaardhamulu & wyutpattyardhamulu]  
paaraawatamu ;- paadarasam, imdraneela maNi, buuDida ramgu, kOti tumiki ceTTu ;
2. kapOtateerdham ;- 
] kapOtalOmuDu ;- yaduwamSasthuDu/ yAdawuDu ; itanu wilOma tanayuni koDuku ;;
[krama paTTika ;- `a`] amdhakuni putruDu = kukuruDu ; & 
`b`] kukuruDi tamDri amdhakuDu ; -> 
amdhakuni manumaDu / pautruDu wRshNi ; &
[ weeru - wRshNi wamSa udbhawa kaarakulu ] ;
`c`] wRshNi koDuku -  wilOma tanayuDu.
`d`]  wilOma tanayuni yokka putruDu = kapOtalOmuDu.
'''''''''''''''''
katha -2 ;- lOka prasiddhamainadi Sibi katha. 
SyEnaa@h kapOtaan khaadayanti - ani saameta;- imdruDu ruupiyai, agni kapOta ruupadhaariyai Sibi cakrawarti yajnam cEsE samayaana waccaaru. ASrita rakshaNaki Sibi - tana dEham numDi maamsaanni DEgaku iwwaDAniki siddhamainADu. ee misha walana - imdraagni dEwuLLu jagatiki Sibi tyaaga dharma buddhini Rjuwu cEsaaru.  
;
&
wyaasam - 2 ; pakshulalO paawuraayiki pratyEka sthaanam unnadi.
jeewitaparyamtam okE jatatO kUDi umTAyi.
bhaarateeya bhawana nirmANAlalO okaTi kapOtaSaili. 
dakshiNAdini - jala sam rakshaNa kOsam pratyEkimci - oka mokku wale kaTTina kaTTaDam welugulOniki waccimdi. 
oka tanneer pamDAl - ni adhyayana pariSOdhalalO BAgamgaa `R. Akhila` anukOkumDA kanugonnadi. 
tamiLanADulO Silaaphalakam - 1925 lO tana tamDri jnaapakaardham neeTi kumDamunu kaTTinaanu. - ani paLaniyAMDri namdaalwaar pErkonnADu. 
`watershed` ni puurweekula smRtikai kaTTuTa arudaina samgati. 
himduu dEwaalayaala waastu reetulu - kapOta, kumduu ityaadi unnawi.``oka satramulO ee `thanneer pandal'` ni anusamdhaanimci kaTTAru.
'choultry - cum-thanneer pandal` ;- musiri daggara umaiyaal puram lO unnadi.
kapOta SaililO ee jala kuuTamini cekka kaTTaDamgaa welasina paddhati ceppukOdaginadi.
iTukala kaTTubaDi, pedda kiTikeelu, mumdu cinna wasaaraa ; grAnaiT nEla ; stambhaalu - nemaLLu, namdi, puula guttulu, gajalakshmee dEwi, tomDamulatO kalaSAlanu etti paTTi, nilabaDi unna iruwaipula Enugulu - akkaDa - daaru Silpa winnaaNam kanuwimdu. uttaraadini rANI kaa baawulee - atyadbhutam.

Sunday, November 25, 2018

వేగుచుక్క, వేకువ, వేగులవారు

వేగుచుక్క ;- వేగుచుక్క పొడిచింది - అంటే - ప్రత్యూష కాలం, 
ప్రభాత సమయాన మసక చీకటి time ;;
- ధృవతార/ ధ్రువ నక్షత్రం ;
వేకువ = తొలి పొద్దు - తూరుపు తెలవారక ముందు - 
మసక చీకటి ఉన్న ఉదయ రాగం. 
బ్రాహ్మీ ముహూర్తం వేళ -
వేగుల వాళ్ళు ;-  ప్రాచీన కాలంలో చక్రవర్తికి - 
రాజ్యంలో జరుగుతున్న విశేషాలను చెప్పేవారు.
గూఢచారులు వీరు, రాజుకు కుడిభుజం వంటివారు.
వేగులు - రేయి అంతా సామ్రాజ్య సీమ నలుమూలలా తిరిగి, 
ప్రజలలో, సంఘం లో ఉన్న సంగతులను పసిగడ్తారు.
వేకువఝాము సమయానికి - రాజధాని చేరుతారు, 
సామ్రాట్టుకు సమాజం సంగతుల గతులను 
పూసగుచ్చినట్టు యావత్తూ చెబుతారు, 
కనుక వీరికి వేగులు, వేగులవారు - అని పేరు.
&
ఉత్తర రామ చరితం - శ్రీరామునికి
తాగుబోతు ఐన ఒక చాకలి వాని ప్రేలాపనను చెప్పిన 
వేగు పేరు - భద్రుడు.

రామాయణము - కథను మలుపు తిప్పిన - 
భద్రుని వార్తా సమాచారం లోకవిదితం.

=====================================,
;
wEgucukka ;- wEgucukka poDicimdi - amTE - 
pratyuusha kaalam, prabhaata samayaana masaka ceekaTi `time` ;;
- dhRwataara/ dhruwa nakshatram ;
wEkuwa = toli poddu - tuurupu telawaaraka mumdu - masaka ceekaTi unna udaya raagam. 
braahmee muhuurtam wELa -
wEgula wALLu ;- prceena kaalamlO cakrawartki - raajyamlO jarugutunna wiSEshaalanu ceppEwaaru.
gUDhacaarulu weeru, raajuku kuDibhujam wamTiwaaru.
wEgulu - rEyi amtaa saamraajya seema nalumuulalaa tirigi, 
prajalalO, samgham lO unna samgatulanu pasigaDtaaru.
wEkuwajhaamu samayaaniki - raajadhaani cErutaaru, saamraaTTuku samaajam samgatula gatulanu puusaguccinaTTu yaawattuu cebutaaru, 
kanuka weeriki wEgulu, wEgulawaaru - ani pEru.
&
uttara raama caritam - Sreeraamuniki 
taagubOtu aina oka caakali waani prElaapananu ceppina 
wEgu pEru - bhadruDu.

raamaayaNamu - kathanu malupu tippina - 
bhadruni waartaa samaacaaram lOkawiditam.
& ; -
మన - ఇతర words world - 4 ;- వేగుచుక్క, వేకువ, వేగులవారు ;;
వేగుచుక్క ;- see - మన - ఇతర words world - 2  ; వందిమాగధులు/ భట్రాజులు - words ;- ;

బ్లాక్ మెయిల్ - word origin

బ్లాక్ మెయిల్ - word origin ఏమిటి? - స్కాటిష్ భాష నుండి వచ్చిన ఇది. 
మెయిల్ = అద్దె, పన్ను/ సుంకం [Rent, Tax] అని అర్ధాలు. 
ప్రాచీన కాలంలో స్కాట్ లాండ్ లో అసమర్ధ పాలనలో 
రాజ్యం అల్లకల్లోలంగా ఉండేది. 
సరిహద్దులలో నివసించే రైతులకు దొంగల బెడద ఎక్కువగా ఉండేది.  
దోపిడి మూకల నుండి రక్షణ కరువైనది.
ఫలితంగా స్కాటిష్ కర్షకులు - దొంగల ముఠాలతో శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.  
నిర్ణీత కాలంలో - కొంత డబ్బు ఇస్తామని వారి అంగీకారం.  
ఆ రోజులలో ప్రజలు స్కాట్ లాండ్ జనుల సిరి సంపదలు - 
వారికి ఉన్న పెంపుడు నల్ల ఎద్దులను అనుసరించి తెలిపే వారు.
వెండి నాణములను పన్ను చెల్లింపు కొఱకు ఉపయోగించేవారు. ప్రభుత్వానికి ఇట్లాగ రజత నాణాల సుంకం చెల్లింపులను వైట్ మైల్ [White Mail} అనేవారు.కనుక - ముఠాలకు - పశు సంపదను -అంగీకారంగా ఇస్తే - దానిని Black Mail - అని ఆ ఎల్లలలోని రైతు జనం పేరు పెట్టారు.
మహాభారతంలో ఉత్తర గోగ్రహణం - అతి గొప్ప సంఘటన. నాటి సంఘంలో ఆచార, సంప్రదాయాలను వెల్లడించిన దృశ్యం ఇది. ధేనువులు - సొమ్ములు - అని నేటికీ కొన్ని తెలుగు సీమలలో వాడుక ఉంది. ఆవులు ఎక్కువ కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు ధనవంతులు అన్న మాట. గోవుల సంపద ద్వారా - నాటి సమాజంలో వ్యక్తులను - భాగ్య్హవంతులు - అని అంచనా వేసే వాళ్ళు.
నర్తనశాల - [సావిత్రి, రామారావు, రంగారావు] సినిమాలో ఈ విరాట పర్వం - ఘట్టాన్ని అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు, గమనించండి, చూడండి.
&
హిడింబాసురునికి ఏకచక్ర పురం ప్రజలు రోజూ బండి నిండా ఆహారం పంపేవారు. 
మారువేషాలలో ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పంచపాండవులు, తమ తల్లి కుంతీదేవి ఆనతిని స్వీకరించారు. 
భీమసేనుడు అడవికి వెళ్ళాడు. 
అసురు [Demon] ని మర్దించి,  అతని చెల్లెలు హిడింబి ని పెళ్ళాడాడు. 
&
అజయ్ నదీ తీరమున ఉన్న భీమ్ ఘర్ - 
భీమసేనుడు బకాసురునితో యుద్ధం చేసిన చోటు - అని ఉక్తి.
బుర్ద్వాన్, ఊఖ్రా, పాండవేశ్వర్ - నింబార్క సంప్రదాయం ప్రకారం - మహాభారత సన్నివేశం ఏర్పడిన ప్రాంతం.
;
శ్రీకృష్ణ పాండవీయం - Film లో ఈ ఘట్టాలు ఉన్నవి. 
ఛాంగురే బంగారు రాజా! అనే పాట ఈ సినిమాలోనిదే. ;
Sri Krishna Pandaveeyam ; Dir ;- NTR,  song - Dance ;- నాగరత్నం, ఉదయకుమార్ ; ;
============= , ,

; blaak meyil - skaaTish BAsha numDi waccina idi. meyil = 
adde, pannu/ sumkam [#Rent, Tax#]  ani ardhaalu.  praceena kaalamlO 
skaaT laamD lO asamardha paalanalO raajyam allakallOlamgaa umDEdi. 
sarihaddulalO niwasimcE raitulaku domgala beDada ekkuwagaa umDEdi.  
dOpiDi muukala numDi rakshaNa karuwainadi. phalitamgaa skaaTish karshakulu - 
domgala muThaalatO SAmti oppamdam kudurcukunnaaru.
nirNIt kaalamlO - komta Dabbu istaamani waari amgeekaaram. 
aa rOjulalO prajalu skaaT laamD janula siri sampadalu - waariki unna 
pempuDu nalla eddulanu anusarimci telipE waaru. 
wemDi nANamulanu pannu cellimpu ko~raku  
upayOimcEwaaru. iTlaaga rajata nANamula sumkam  
cellimpulanu waiT mail [#White Mail#} anEwaaru.
kanuka - muThaalaku - paSu sampadanu -angeekaaramgu  
aa istE - daanini #Black Mail# - ani aa ellalalOni raitu  
janam pEru peTTAru. essay ;- [Kavita kumar, Cochin ]  ;
mahaabhaaratamlO uttara gOgrahaNam - ati goppa  
samghaTana. nATi samghamlO aacaara,  
sampradaayaalanu wellaDimcina dRSyam idi. dhEnuwulu  
- sommulu - ani nETikee konni telugu seemalalO waDuka  
umdi. aawulu ekkuwa kaligi unna wyaktulu dhanawamtulu  
anna mATa. gO sampda dwaaraa - nATi samaajamlO  
wyaktulanu - bhaagyhi awamtulu - ani amcanA wEsE  
wALLu.
nartanaSAla - [saawitri, raamaaraawu, ramgaaraawu]  
sinimaalO ee wirATa parwam - ghaTTaanni adbhutamgaa  
citraakarimcaaru, gamanimcamDi, cUDamDi.
naaTi paaScaatya dESAlalO kUDA - paSuwula aasthi -  
sthaanikula hOdaa - daamaashaa - anusaraNa -  
aacaraNalO unnadani imdu muulamgaa bOdha  
paDutunnadi.  
hiDimbaasuruniki Ekacakra puram prajalu rOjuu bamDi  
nimDA aahaaram pampEwaaru.
maaruwEshaalalO aa uuLLO unna pamca pAMDawulu,  
tama talli kumteedEwi aanatini sweekarimcaaru.
bheemasEnuDu aDawiki weLLADu. asuruni mardimci,  
atani cellelu hiDimbi ni peLLADADu. 
SreekRshNa pAmDawIyam - lO ee ghaTTAlu unnawi.  
CAmgurE bamgAru raajA! anE pATa ee sinimalOnidE.
prapamcamlOni samghaalu, aardhika paramaina  
samasyalu, waaTiki parishkaaramulu kOrukumTU  
SAmtiyutamgA sahajeewanam konasaagawalenanE  
abhilaashatO - prajala jeewana widhaanamulu ..... 
kaalakramENA anEkaanEka pariNAmaalu ..... 
daadaapu okElaagaa umDaDam AScaryaanni  kaligistunnadi kadU! 
&
ajay nadi ;- ajay nadee teeramuna unna bheemm ghar - 
bheemasEnuDu bakaasurunitO yuddham cEsina cOTu - ani ukti.

burdwaan, UKraa, paamDawESwar - nimbaarka sampradaayam prakaaram - 
mahaabhaarata sanniwESam ErpaDina praamtam. बकासुर 
&
Film ;-naagaratnam, udayakumaar ;
;
మన - ఇతర words world - 3 ;

Sunday, November 11, 2018

అయిరంగ్ ఐరంగా - కొరియా folk song - rights

ఆయిరంగ్ అయిరంగ్ ఐరంగా ..... కొరియా జానపద గీతం. 
ప్రజలు ఆప్యాయంగా నేటికీ పాడుతున్నారు. 
వేదికల మీద, స్కూలు పోటీలలో, పండుగలలో గానం చేస్తుంటే - 
ప్రజలు ప్రేక్షకులు లీనమై, ఆస్వాదిస్తుంటారు.
యునెస్కో గుర్తింపును పొందిన చక్కని పాట ఇది.
ఛాంగుభళా ...... 
ఇప్పుడు ఈ "Arirang" - folk song - ప్రత్యేకతను గూర్చి ముచ్చటించుకుందాము. 
ఇప్పుడు నేను - కేవలం ఒక జానపద గేతం ఈ గీతం గూర్చి - 
ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే 
... ఈ పాటకు ఒక విశేషం ఉంది.
UNESCO వారు / దేశ జాతీయ వారసత్వ సంపద - 
కొరియా ప్రభుత్వం వారు ఉభయ దేశాలు - ఈ గ్రామీణ గీతం - అని సగర్వంగా ఋజువు 

చేసుకుని, హెరిటాజ్ హక్కు కూడా సంపాదించుకున్నారు. 

ఉత్తర కొరియా, దక్షిణ / దేశాలు రెండూ [ విడి పోయిన సీమలు ఐనా - 2014 సంవత్సరంలో - 
ఐరంగ్ - పల్లె పాటను తమ సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపద - గా 
యునెస్కో [UNESCO] కు విజ్ఞాపన పత్రం సమర్పించాయి.  
ఆ ప్రభుత్వాలు - తమ కళలను తమ స్వంతం - అని 
నిరూపించుకుని, కాపాడుకుంటున్నవి -
తమ తమ కళా జగత్తు - గుర్తింపు కోసం - చిన్న దేశాలు సైతం -
అంతగా తాపత్రయపడుతూ కాపాడుకుంటున్నాయి కదా .........
మరి మన గవర్నమెంటుల ధోరణి ఏ మార్గంలో నడుస్తున్నవి!!??
తోలుబొమ్మలాటలు, కేతిగాడు - వంటి హాస్య పాత్రలు, 
తెనాలి రామకృష్ణ - వంటి విదూషక కవుల గాధలు, శిల్పాలు 
[ సరే సరి, రక్షణ బాధ్యతలు తలకు మించిన భారమే - ఔతున్నది - అని ఎరుకే ] ,  
;
ఐరంగ్ - song -ఇతర విశేషాలు ;- క్రైస్తవ గీతం - 1986 =Christian hymn, 
"Christ, You Are the Fullness ;   ఈ ట్యూన్ - స్వీకరించుట జరిగింది.  
గాంగ్ వోన్ - జియాంగ్ సియోన్ - ప్రాంతంలో ఐరంగ్ - పదోద్భవం జరిగింది. 
;
REF ;- "Arirang" originated in Jeongseon, Gangwon Province. 
;
==================================,
;
aayiramg ayiramg airamgaa ..... koriyaa jaanapada geetam. prajalu aapyaayamgaa 
nETikee pADutunnaaru. wEdikala meeda, skuulu pOTIlalO, 
pamDugalalO gaanam cEstumTE - 
prajalu --- prEkshakulu leenamai, aaswaadistumTaaru.
యునెస్కో gurtimpunu pomdina cakkani pATa idi.
CAmgubhaLA ...... ippuDu ee `folk song - 
`pratyEkatanu guurci muccaTimcukumdaamu.  ;  
ippuDu nEnu - kEwalam oka jaanapada geatam ee 
geetam guurci - emduku prastaawistunnaanamTE 
... ee pATaku oka wiSEsham undi. ,
`UNESCO` wAru / dESa jAteeya waarasatwa sampada - 
కొరియా prabhutwam waaru ubhaya dESAlu - 
ee graameeNa geetam - ani sagarwamgaa Rjuwu 
cEsukuni, heriTAj hakku kUDaa sampaadimcukunnaaru. 
gaamg wOn - jiyaamg siyOn - praamtamlO 
airamg - padOdbhawam jarigimdi.` 
uttara koriyaa, dakshiNa / dESAlu remDU [ wiDi pOyina seemalu ainaa - 2014 samwatsaramlO - 
airamg - palle pATanu tama saamskRtika 
waarasatwa sampada - gaa yuneskO [`UNESCO`] 
ku wijnaapana patram samarpimcaayi. 
aa prabhutwaalu - tama kaLalanu tama swamtam - 
ani niruupimcukuni, kaapaaDukumTunnawi -
tama tama kaLA jagattu - gurtimpu kOsam - cinna dESAlu saitam -
amtagaa taapatrayapaDutuu kaapADukumTunnaayi kadaa .........
mari mana gawarnamemTula dhOraNi E maargamlO naDustunnawi!!?? 
tOlubommalATalu, kEtigaaDu - wamTi haasya paatralu, tenaali raamakRshNa - 
wamTi widuushaka kawula gaadhalu, Silpaalu [ sarE sari, 
rakshaNa baadhyatalu talaku mimcina bhaaramE - autunnadi - ani erukE ] ,  
; ఐరంగ్ - itara wiSEshaalu ;- kraistawa giitam - `1986 
= Christian hymn,
 "Christ, You Are the Fullness ;  
` ii Tyuun - sweekarimcuTa jarigimdi.  amerigina satyaalu] ,  
REF ;- "Arirang" originated in Jeongseon, Gangwon Province.   
Both South Korea and North Korea submitted "Arirang" to be included on the UNESCO 
Intangible Cultural Heritage list. South Korea successfully submitted the song for inclusion in 2012.
North  Korea successfully submitted the song for inclusion in 2014 ; 

Tuesday, August 14, 2018

వందిమాగధులు/ భట్రాజులు - words

భట్రాజులు, వందిమాగధులు ;- భట్టి  - భట్రాజులు అనుబంధ పదాలు. 
భట్టి విక్రమార్కులు - సోదరుల నామం - ద్వంద్వ సమాసంగా - 
భాసిల్లే ఈ పేరు భారతీయులకు సుపరిచితం. 
చందమామ కథలు చదివే పాఠకులకు ప్రియ నామం ఇది. 
వీరు రాజపుత్రులు - ఉత్తర భారత దేశంలో
ఔత్తర భారతావనిలో రాజపుత్రులు ; 
దక్షిణ భారత దేశానికి వలస వచ్చారు. 
రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసే ప్రభువులను 
మేలుకొలుపులు చేసేవారు వందిమాగధులు 
వేగుచుక్కకు మెలకువ తెప్పించ గల చాతుర్యం ఇది. 
సన్నాయి మేళాలతో, మంగళతూర్యారావాలతో, 
చక్రవర్తి స్తుతులను మేళవిస్తూ - మహారాజా ను మేల్కొలుపుతారు.
వీరి ఉద్యోగం - కేవలం నాలుగు మాటలు పలికి ఊరుకోవడం కాదు. 
ఎంతో పాండిత్యం కలిగి ఉంటారు. 
రాజసన్నిధిని ఉద్యోగం - అంటే లల్లాయి పల్లాయిగా 
అక్షర వాసనను ఎరుగని వారికి ఇవ్వరు కదా. 
అది వృత్తిగా స్వీకరించిన వ్యక్తులను 
భట్రాజులు, వందిమాగధులు - అని పిలుస్తారు. 
కొలువు కూటమికివచ్చి కూర్చుని ఉన్న వారికి - 
ప్రభ్రువు రాకను తెలుప వలసిన అవసరం ఉన్నది - 
తద్వారా ఆహూతులు - పాలకులు ఏతెంచే టైముకు - 
నిలబడుట, అభివాదం చేయుట మున్నగు 
సభా మర్యాదలు పాటించగలుగుతారు. 
ప్రభ్రువు వేంచేసేటప్పుడు - 
అప్పటికే కొలువులో కూర్చుని ఉన్న సభికులకు - 
ప్రభు ఆగమనమును ఎరుక పరిచేటందుకు - 
ఏర్పడిన వ్యవస్థయే స్తోత్ర గాయకులు.
వారినే వందిమాగధులు/ భట్రాజులు - 
మున్నగు నామధేయాలతో వ్యవహరించారు.
విచిత్రంగా ఈ రాజ కీర్తన సంప్రదాయాల వలన - 
ఒక కొత్త లయ జతులతో వినూత్న సారస్వతం మనకు సమకూరింది. 

త్రిలింగదేశం - తెలుగునాడు నందు భట్రాజులు - అని అంటారు. 
భట్రాజు - ఇంటిపేరును స్వీకరించారు ఆ వంశీయులు. 
;
===========================;
;
bhaTraajulu, wamdimaagadhulu ;- bhaTTi  - bhaTraajulu anubandha padaalu. bhaTTi wikramaarkulu - sOdarula naamam - dwamdwa samaasamgaa - bhaasillE ee pEru bhaarateeyulaku suparicitam. camdamaama kathalu cadiwE paaThakulaku priya naamam idi. 
] weeru raajaputrulu - a uttara bhaarataawanilO raajaputrulu ; 
dakshiNa bhaarata dESAniki walasa waccaaru. raajyaanni paripaalana cEsE prabhuwulanu mElukolupulu cEsEwaaru wamdimaagadhulu 
wEgucukkaku melakuwa teppimca gala caaturyam idi. sannaayi mELaalatO, mamgaLatuuryaaraawaalatO, cakrawarti stutulanu mELawistuu - mahaaraajaa nu mElkoluputaaru.

weeri udyOgam - kEwalam naalugu maaTalu paliki uurukOwaDam kaadu. 
emtO paamDityam kaligi umTAru. raajasannidhini udyOgam - amTE 
lallaayi pallaayigaa akshara waasananu erugani waariki iwwaru kadaa.
&
prabhruwu wEmcEsETappuDu - appaTikE koluwulO kuurcuni unna sabhikulaku - prabhu aagamanamunu eruka paricETamduku - ErpaDina wyawasthayE stOtra gaayakulu.             %%%%%% 

waarinE // munnagu naamadhEyaalatO wyawaharimcaaru.

adi wRttigaa sweekarimcina wyaktulanu bhaTraajulu, 
wamdimaagadhulu - ani pilustaaru. 
prabhuwulu koluwu kUTamikiwacci kuurcuni unna waariki - 
prabhruwu raakanu telupa walasina awasaram unnadi - 
tadwaaraa aahuutulu - paalakulu EtemcE Taimuku - 
nilabaDuTa, abhiwaadam cEyuTa munnagu sabhaa maryaadalu paaTimcagalugutaaru. 
wicitramgaa ee raaja keertana sampradaayaaala walana - 
oka kotta laya jatulatO winuutna sAraswatam manaku samakuurimdi.
;;
} trilimgadESam - telugunADu namdu భట్రాజులు - ani amTaaru. 
భట్రాజు - imTipErunu sweekarimcaaru aa wamSIyulu. 
మన - ఇతర words world - 2  ; వందిమాగధులు/ భట్రాజులు - words ;

ఇండో ఇరానియన్ - Numbers - as - sanskrit


ఇండో - ఇరాన్ భాషా వర్గం లోని కొన్ని తెలుగు, సంస్కృత పదాలు ;-      భక్తియార్ జాతి - ఇరాన్ సంచార జాతి ప్రజలు.


ఇండో ఇరానియన్ భాషలు - భాషా శాస్త్రంలో స్థానం పొందాయి. ;
see these some words ;-
;
ఐక - ఏక - ఒకటి =  1 ; एक ;
తేరా = త్రి = 3 ; तीन 

;
పంజ = పంచ = 5 ; पांच ;
సత్త = సప్త = 7 ; सात ;
న =  నవ = 9 ; नौ ; 
వర్తన = గుండ్రంగా తిరుగు ;;
&
దేవనాగరి లిపి ;- =
dEwanaagari lipi ;-
१, 1, ek (एक), 
eka (एक), 
ek (Nepali)  ;
एक दो तीन  
;
Term bakhtiari -
"companion of 
chance" or 

"bearer of good luck"
The term has deep Persian roots and is the result of two 

smaller words bakht and yar complied together . 
Bakht is the Persian word for =
"chance" and yar, iar, iari -
literally means "companion".
;
REF ;-  Kikkuli's words ;-
aika "one" 
(ie a cognate of the Indo-Aryan eka ), 
tera "three" ( tri ), panza "five" ( pancha ), 
satta "seven", ( sapta ), 
na "nine" ( nava ), and 
vartana "turn around" ;            
;
======================; ;
bhaktiyaar samcaara jaati prajalu.                      
imDO iraaniyan bhaashalu - bhaashaa SAstamlO 
sthaanam pomdaayi.
iraan bhaashaa wargam iiyulalOni konni telugu, 
samskRta padaalu ;- 
aika - Eka - okaTi ; 
tEraa = tri ;; 
panja = pamca - 5 ;;
satta = sapta = 7 ;;
na  nawa - 9 ;; 


wartana = gumDramgaa tirugu ;;
;
ఇండో ఇరానియన్ - Numbers - 
as in- sanskrit - పోలికలు - 
భక్తియార్ - ఇరాన్ అంకెలు - దేవనాగరి పదాలతో పోలికలు  ; 
= bhaktiyaar - iraan amkelu - dEwanaagari padaalatO pOlikalu  ;
తెలుగు సాహిత్యం - Feb 2018 ; 
మన - ఇతర words world - 1  ;

Tuesday, April 24, 2018

మూడు తరాలు

 బామ్మ సణుగుడు విరామమెరుగని ఆమె గొణుగుడు సాగుతూనే ఉన్నది.
ఇంట్లోకి అప్పుడే అడుగుపెట్టిన అన్నయ్య కేసి చూస్తూ,
“ఏమిటన్నయ్యా! బయట మళ్ళీ ఏం విడ్డూరాలు అగుపడ్డాయి? 
ఇంత కుంభవృష్టిలో ఇద్దరూ ఎక్కడైనా ఆగి,
నెమ్మదిగా  రావాల్సింది! 
ఇలాగ తడిసి ముద్దలౌతూ వచ్చారు?” 
తువ్వాళ్ళు ఇద్దరికీ ఇస్తూ అన్నాడు ప్రదీప్.
ప్రదీప్ కి స్కూటర్ తాళాలను ఇస్తూ చిన్నగా నవ్వేసాడు అనురాగ్.
వంటింట్లోకి వెళ్ళి పాలగిన్నెను స్టవ్వుపై పెట్టేసి, చక్కెర, అక్కడే ఫిల్టర్ లో ఉన్న
డికాక్షన్ ను గిన్నెలో కలిపి, వేడి కాఫీని ఒక స్టీలు గ్లాసులో పోసి బామ్మకు ఇచ్చాడు.
వానలో తడిసి, చలికి వణుకుతూనే చీర మార్చుకున్నది.
కాసె పోసి, మడి కట్టుకునే ఆ ఏడు గజాల చీరకట్టు తెలుగుదనపు అందానికి ప్రతీక.
అనురాగ్ బామ్మకు పొగలు కక్కుతూన్న కాఫీ గ్లాసును అందించాడు.
ఆమె కోపం కాస్త చల్లబడింది.
మేడ మీదనుంచి అమ్మ వచ్చింది.
“కేకేసి పిలిస్తే వచ్చేదాన్నిగా! కాఫీ మీరే కలుపుకున్నారే!” కాస్తంత నొచ్చుకొంటూ అన్నది.
“మన  యువతరం పిల్లకాయల్లో బద్ధకాన్ని పోషించేది
ఇలాటి అమాయకపు సాంప్రదాయపు మాతృమూర్తుల ప్రేమలే, కదరా అన్నాయ్!”
తమ్ముడు ప్రవీణ్ గడుసు మాటలకు చిరునవ్వును బదులుగా ఇచ్చాడు అనురాగ్.
‘వీడెప్పుడూ ఇంతే! పోసుకోలు కబుర్ల రాయుడు! తామిద్దరూ లోనికి రాగానే
టీ కలిపి ఇచ్చి సేదదీర్చే ప్రయత్నాలేమీ చేయడు,
కానీ అమ్మ లాంటి వాళ్ళను మాత్రం- బోల్తా కొట్టించే డైలాగు బాణాలను తన మాటల తూణీరంలో
అట్టిపెట్టుకుంటాడు ‘
సెగల పానీయం అంగిట్లోకి జారాక, బామ్మ శాంతించింది.
కోడలుతో అన్నది-
“చూశావా కలికాలం చోద్యాలు కాకపోతే ఇదేమిటి?
మన కాలంలో ఎరుగుదుమా?”
కిసుక్కున నవ్వాడు ప్రవీణ్.
అతని వైపు కొరకొరా చూసింది బామ్మ.
” అనురాగ్ నెమ్మది, వీడెప్పుడూ ఇంతే! పెద్దవాళ్ళను లెక్క పెట్టడు. గంపలు గంపల నిర్లక్ష్యాన్ని
వసతో కలిపి పోసి ఉంటుంది తన ముద్దుల కోడలు!” అనుకుంది .
పరిస్థితిని బ్యాలెన్సు చేస్తూ అన్నాడు అనురాగ్.
“దారిలో ఓ చిన్న ఇన్సిడెంటు జరిగింది”
ప్రవీణ్ సోఫాలోకి ఒక్క గంతు వేసి, కూర్చుంటూ అడిగాడు.
బామ్మ, అనురాగ్ ల వివరణలతో వెలువడిన కథా సారాంశం ఇది.
***                           ***                             ***                              ***
అనురాగ్ , బామ్మను గుడికి తీసుకువెళ్ళాడు.
గంట తర్వాత బయలుదేరుతూంటే దేవళంలో బామ్మ యొక్క చిన్ననాటి స్నేహితులు తారసిల్లారు.
అనుకోకుండా కలవడంతో అందరూ సంతోషంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యారు.
ఇంకేం! ఆ పాత స్నేహితుల ఇంటికి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారు.
పాత స్నేహాలతో కొత్త చుట్టరికాలను కలిపేసింది బామ్మ!
అదే, తన పెద్ద మనుమడితో ఆ ఇంటి కన్యామణితో వివాహ బంధాన్ని కుదిరించేసింది.
***                            ***                               ***                                ***
 “మన బామ్మకు హ్యాట్సాఫ్ అన్నాయ్! ఇదే ఏ మ్యారేజ్ బ్యూరో ద్వారానో ఐతే
దండిగా ఫీజులు అయ్యేవి. ఒక్క దమ్మిడీ ఖర్చు చేయకండానే నీకు పెళ్ళి కుదిర్చేసింది,
బామ్మా! నా మ్యారేజ్ కికూడా నువ్వే బాధ్యత తీసుకోవాలి”
“అంతకంటేనా? భగవంతుడు శీతకన్ను వేయకుండా ఉంటే  నీక్కూడా బాసికం కట్టడం నా చేతుల మీదుగానే
జరిపిస్తానురా భడవా!”
***                                     ***                                 ***                                   ***

దారి మళ్ళిన సంభాషణను చెవి పట్టుకుని,
మళ్ళీ అసలు సంగతికి తెచ్చారు.
ఇంటికి తిరిగివస్తూన్నారు, అంతలోనే కుండపోత వాన.
“మనం ఏదైనా పనిమీద వస్తేనే ఇలాటి అవాంతరాలన్నీను!  హ్హు, ఇలాగ అంకపొంకాల వాన,
నా చిన్నప్పుడు తిరునాళ్ళకు వెళూంటే కురిసింది.
మళ్ళీ ఇదిగో ఇప్పుడు ఇలాగ ఈ దబాటు వాన!”
బామ్మ విసురుతూన్న నానార్ధాలను వినాలనిపించిందో ఏమో-
వాన చినుకులు నింగికీ నేలకూ ఏకధారలుగా మారాయి.
“Rain! rain! gO away!” పిల్లలు కేరింతలాడ్తూన్నారు.
“కురిసింది వాన! నా గుండెలోన…..” కుర్రకారు హమ్ చేస్తూన్నారు.
అంతలోనే చిన్న సంఘటన!
ఆట్టే బయటికి రాని బామ్మకు  అది సహించరాని విషయమే!
కింద కాలువలుగా నీళ్ళు వడివడిగా ప్రవహిస్తూన్నాయి. పాదం లోతు జల ప్రవాహాలు రోడ్డు అంతటా!
అందరూ స్కూటర్లూ, బల్కులూ, మోపెడ్లనూ ఆపేసారు. 
షాపుల ముందరా, బస్ స్టాండులలో,
షెల్టర్లు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ ముడుచుకునుంటూ నిలబడ్డారు.
బామ్మతో బాటుగా అనురాగ్ కూడా ఒక ఇంటి చూరులాంటి చోటులో నిలుచున్నాడు.
అప్పటికే చాలామంది పిప్పళ్ళ బస్తాలో కూరినట్లుగా ఉన్నారు జనం. ‘బామ్మకు అసలే మడి. మడి పేరుతో
ఎవ్వరినీ, ఇంట్లో వాళ్ళను కూడా తాకకుండా ఉండే అలవాటును చేసిన సాంప్రదాయం…..’
“ఛి ఛీ!” అనుకుంటూ ఎవ్వరినీ తాకకుండా పక్కకు పక్కకు ఒదుగుతూ
పాపం! ఆమె నానా అవస్థలు పడుతూన్నది. ఇప్పుడు అందరూ అటుకేసి చూస్తూన్నారు
హఠాత్తుగా జరిగిన ఆ సంఘటనను.
ఒక యువకుడు తన గర్ల్ ఫ్రెండును చటుక్కున రెండు చేతుల్లో ఎత్తుకుని
దబ్బున ఆ సన్నని ప్రవాహాన్ని దబ్బున దాటేశాడు.
అతడి కరకమలాలలో ప్రేయసి కిలకిలా నవ్వుల గ్రుమ్మరింతలు.
బామ్మ లాంటి వాళ్ళు నిశ్చేష్ఠులౌతూ, కాస్సేపటిదాకా అలాగే ఉన్నారు
‘ఇంతలు కన్నులుండ విప్పార్చి అలాగే వీక్షిస్తూ…………..’
యువత, పిల్లలూ ఆట్టే రియాక్టు అవలేదు కానీ,
ఎవరికి తోచినట్లుగా వాళ్ళు కామెంట్సు చేస్తూ మాట్లాడుకుంటూన్నారు.
“గురుడు సినిమాల్లో హీరోగా ట్రై చేసుకోవచ్చు”
“లవరేనంటావా?” 
“ఝనక్ ఝనక్ పాయల్ నో? 
పుస్కి పుస్కీనో ఐ ఉంటుంది”
“ఇలాటి వానలో తడుస్తూంటే ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది,
రేపు జలుబూ, దగ్గూ….”
అప్పటికే మరి కొందరు ఆరుబైటకు అడుగేశారు, 
జడివానకు జడియకుండా.
అప్పటికి కాస్త తగ్గుముఖంపడ్తూన్న వానను చూస్తూనే బామ్మ 
“ఇక! పద! త్వరగా ఇల్లు చేరదాము”
“బామ్మా! నువ్వూ తాతయ్యా మీ పెళ్ళైన కొత్తల్లో ఎప్పుడైనా సరదాగా
వర్షంలో తడుస్తూ ఆటలాడుకున్నారా?”
ప్రవీణ్ చిలిపితనానికి తల్లి, 
అప్పుడే ఆఫీసు నుండి వచ్చిన తండ్రి ముసిముసినవ్వులు నవ్వుకుంటూ
వంటింట్లోకి వేళ్ళి, భోజనపదార్ధాలను  మైక్రో ఓవెన్ లోనూ, స్టవ్వు మీదా వేడి చేసే కార్యక్రామాన్ని మొదలెట్టారు.
అనురాగ్ “తనకు ఇందాక బామ్మ ద్వారా పరిచయం ఐన కన్నెపిల్ల బొమ్మని మనసులో ప్రతిష్ఠించుకుని” తన
కలకు వన్నెలను అద్దుతున్నాడు.
ప్రవీణ్ కొంటె మాటలకు బదులుగా బామ్మ తర్జని చూపిస్తూ అన్నది
“భడవా! పెద్దంతరం చిన్నంతరం ఎరగరు కదా 
ఈ కాలం పిల్లలు  మరీ కలికాలం కదూ! ” *
;
7, జూన్ 2012, గురువారం = మూడు తరాలు ;
7, జూన్ 2012, గురువారం = మూడు తరాలు ;
                  
బామ్మ సణుగుడు విరామమెరుగని ఆమె గొణుగుడు సాగుతూనే 
9 జులై, 2012 - విధి విలాసము - శ్రీరాముడు, శ్రీరామ పాదుకా పట్టాభిషేకము (patrika.haaram.com). 
రచయిత : కాదంబరి (కోణమానిని) ప్రచురణ తేది: 3/30/2012 12:00:00 AM ; 
My story: మూడు తరాలు in - my Blog - కోణమానిని- గురువారం 7 జూన్ 2012 
(మూడు తరాలు ; బామ్మ సణుగుడు విరామమెరుగని ఆమె గొణుగుడు సాగుతూనే ఉన్నది.) ...